Table kamene vune za terase se proizvode sa visokom pritisnom čvrstoćom. Koriste se za površine na krovu po kojima se hoda: terase, staze, drveni i čelični krovovi različitog nagiba.

Na terasama, kada se uradi obrada površine, lepi se parna brana a potom polažu table kamene vune, a preko ide hidroizolaciona folija.